Az Angelo Hungary Kft. (a továbbiakban: Társaság)

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint

Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Társaságunk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:
Adatkezelő adatai
Adatkezelő cégneve: Angelo Hungary Kft.
Adatkezelő székhelye: 2089 Telki, Juharfa u. 17.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-291275
Adatkezelő adószáma: 25826038-2-13
Adatkezelő telefonszáma: +36 309 600 500
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: angelocukraszat@gmail.com
[Weboldal ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés]
A Társaság jelenleg weboldalt üzemeltet tortarendelés szolgáltatással.
[Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]
A Társaság a [http://angelocafe.hu/] honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a tortarendelés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (tortarendelés rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

A Társaság kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak tortarendelés szolgáltatás mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

A Felhasználó a tortarendelés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „tortarendelés/válasszon méretet” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Társaság által a tortarendelés igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
a Felhasználó családi és utóneve;
a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím
Felhasználó kezelésében álló telefonszám.

A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
önkéntes;
a tortarendelés igénybevételére vonatkozik.
megfelelő tájékoztatáson alapul; és
egyértelmű akaratnyilatkozat.

A Társaság a tortarendelés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Társaság részére történő megküldésének.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a tortarendelés szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a tortarendelés szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

A Szolgáltató kezelésében álló [http://angelocafe.hu/] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Társaság kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;
Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Társaság honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Társaság jogos érdekének védelme. A Társaság az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Társaság részére.

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Társaság általi rögzítésétől számított 10 év.